Article Title: Fertility achieved through in vitro fertilization in a male patient with 48,XXYY syndrome

Authors: De‑Feng Liu, Lian‑Ming Zhao, Kai Hong, Jia‑Ming Mao, Yu‑Zhuo Yang, Zhe Zhang, Hui Jiang

Date of Publication: October 3, 2017

Read more